Университети

МУ-Пловдив с награда за европроекти

29-03-2019 11:33
Clinica.bg

press@clinica.bg
МУ-Пловдив с награда за европроектиВисшето училище работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите
МУ-Пловдив получи награда от МОН за активност в участие в проекти и придържане към европейски политики. За първа година образователното министерство отличи най-изявените участници в програмата „Хоризонт 2020". Сертификати получиха общо 16 организации, а само четири университета от всички висши училища в България получиха това признание.
МУ – Пловдив има значителен опит с разработването и изпълнението на международни и национални проекти и на такива с европейско финансиране. Университетът работи по линия на осем международни рамкови програми. Сред тях са „Здраве и потребители" към ЕК, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Учене през целия живот и др.

 

 

Понастоящем МУ – Пловдив координира и участва

 

в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и в 2 академични мрежи.

Значимите научни резултати са плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи, обясниха от ръководството на МУ-Пловдив. Затова се работи усилено за подобряване на партньорството с 32 висши училища и с научни организации от 15 държави от Европа, САЩ и Азия.

 

В последните три години МУ – Пловдив участва

 

и в неспецифично за медицинските висши училища проектно финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса. В момента се работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите, в т.ч. актуалното 3D биопринтиране. По програма „Хоризонт 2020" от 2009 година до сега Университетът участва в 6 издания на Нощ на учените, като бележи нарастващо участие на студенти и млади учени.

 

Най-голям дял имат инфраструктурните проекти

 

с Европейско финансиране. Безвъзмездната финансова помощ намери ясно изражение при изграждане на 12 научни инфраструктури. Те концентрират база и ресурси за съвременни научни изследвания и са инкубатор на млада генерация изследователи, ангажирани в мултидисциплинарни научни задачи, в условия на взаимовръзка и научен обмен.

Новият проект – „Център за компетентност ПЕРИМЕД" е фокусиран към изследвания в областта на персонализираната медицина в онкологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за таргетна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Той е на стойност 23 млн. лв.

 

Симулационният тренировъчен център се развива интензивно, като надгражда иновационни образователни технологии и научни изследвания в сферата на симулационното обучение. Центърът е инициатор и домакин на две национални конференции по симулационно обучение в медицината с международно участие.

С Европейско финансиране от два проекта по ОП „Развитие на човешки ресурси" и „Наука и образование за интелигентен растеж" се изгради оптимална подкрепяща среда за младите учени.

 

Това се осъществи чрез материална, консултантска

 

и менторска подкрепа от международно утвърдени учени, финансиране на краткосрочни и дългосрочни мобилности във високотехнологични европейски комплекси, подкрепа за научни публикации в списания с импакт фактор, достъп до бази данни и научна информация, осигуряване на материали за целите на докторските им програми и висококачествено обучение във вече институционализирани структури.

 

Националната финансова помощ по линия

 

на Фонд Научни изследвания (12 действащи проекта) обвързват постиженията на младите и опита на утвърдените изследователи в съвременни научни направления, чиито цели и планирани резултати хармонизират с Европейските приоритети. Провеждат се фундаментални научни изследвания с практико-приложна стойност в обществена полза.

Ръководството на МУ – Пловдив оценява получената награда като признание за цялостната научна, международна и проектна дейност на Университета. То осъзнава отговорността да продължи да участва в проектното и програмното финансиране, като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, за осъществяване на държавни политики и засилване връзките на науката с образованието, бизнеса и комплексната грижа за пациента и обществото като цяло.Отлагат държавни изпити по фармация Отлагат държавни изпити по фармация

МУ-София преустановява присъствените занятия до 12 ноември, гласи заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков

Директорите инициират онлайн учене Директорите инициират онлайн учене Te ще инициират превключването при определени критерии, а образователният министър ще разрешава
Повече средства за медицинските вузове Повече средства за медицинските вузове Бюджетите им се увеличават с по около 2 млн. лв., става ясно от проекта на бюджета за 2021 г.
145 зъболекари се дипломират 145 зъболекари се дипломират 45-ия випуск на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив полага Хипократова клетва днес
1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор 1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор МОН готви споразумение със Съвета на ректорите за определяне на минимални заплати на преподавателите в университетите
10 урока онлайн за отсъствали ученици 10 урока онлайн за отсъствали ученици Поне толкова ще трябва да учат в електронна среда по всеки предмет децата, които не са били в час над 10 дни
В Търговище вече се учи онлайн В Търговище вече се учи онлайн До края на месеца Първо СУ ще е в електронна среда, 200 деца са със симптоми
Отварят лаборатория по генетика в СУ Отварят лаборатория по генетика в СУ Липсата на практически опит на студентите по време на извънредното положение става повод за създаване на новия център в Биологическия факултет
30 минути е-уроци в предучилищната 30 минути е-уроци в предучилищната Децата от целодневните групи трябва да играят поне два часа навън, гласят промени в Наредба на МОН
20 минути онлайн урок за малките ученици  20 минути онлайн урок за малките ученици Такава е максималната допустима продължителност на учебен час в начален етап при дистанцинно обучение
1 2 3 ... 37 »