Права

Добавката за жилище за инвалиди пред Темида

07-11-2018 13:42
Clinica.bg

press@clinica.bg
Добавката за жилище за инвалиди пред Темида Начинът на изплащане на добавката за наем на общинско жилище за хората с увреждания е незаконосъобразен, смятат от ВАП
Върховна административна прокуратура (ВАП) атакува изплащането на помощта за наем на общинско жилище на хора с увреждания. Обвинението смята разпоредбите от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗИХУ), свързани с това подпомагане, за незаконосъобразни и иска отмяната им от Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от Прокуратурата.
В тях се посочва, че помощта „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ", което поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане. Право на месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.

Добавката се изплаща след представяне

на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, а при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация. „Посоченото изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт", категорични са от ВАП. Според текстовете от закона условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката се определят с правилника за прилагането му. 

ВАП настояват, че въпросните текстове са 


в противоречие с изискванията на закона. Сред аргументите на прокурорите е и фактът, че нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или длъжностно лице, пред които се представя документа. „Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ.

По този начин се създава правна несигурност

относно дължимото от лицето и от администрацията поведение", смятат прокурорите. Така по логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем. Въведеното изискване затруднява съществено правоимащите лица и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт помощ, още повече при предвидения кратък срок за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция, предвиден в Закона за интеграция на хората с увреждания. Три месеца от края на месеца, за който се отнасят.

 

От ВАП са категорични,

че доводите относно незаконосъобразността на разпоредбата в пълна степен се отнасят и за текстовете от Правилника, в които е предвидено, че въпросният разходооправдателен документ може да се изиска по служебен път от общинската администрация.
„По тези съображения ВАП протестира цитираните правила от ППЗИХУ пред ВАС с искане за отмяната им", се посочва в протеста на ВАП.Фирмите казват искат ли хора с увреждания Фирмите казват искат ли хора с увреждания Агенцията по заетостта започва приема на заявки от работодатели, които имат свободни места за инвалиди
1638 заявления за индивидуална оценка 1638 заявления за индивидуална оценка Хората с увреждания активно подаваха документи още в първите дни, съобщиха от МТСП
Tръгва точковата система за хората с увреждания Tръгва точковата система за хората с увреждания Целта е с методиката да се създаде ефективен модел на индивидуална оценка, казва Бисер Петков
Обучават глухонеми да използват 112 Обучават глухонеми да използват 112 Спешният телефон вече е достъпен и за хора с проблеми в зрението
Старт на програмата за рехабилитация Старт на програмата за рехабилитация Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи, казаха от НОИ
90 хиляди с право на лична помощ 90 хиляди с право на лична помощ 1 300 социални работници ще трябва да изготвят индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, обяви министър Бисер Петков
Правят център за слънчевите деца Правят център за слънчевите деца Средствата ще се събират чрез дарения, съобщиха от Сдружение „Даун Синдром България"
Променят формулата за личната помощ Променят формулата за личната помощ Точките ще зависят вече и от възрастта на инвалидите
Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява Остават още много нерешени проблеми, казва Веска Събева
Поправиха формулата за ТЕЛК Поправиха формулата за ТЕЛК След жалби до НЕЛК при 7.9% от преосвидетелстваните се наблюдава по-нисък процент след промяната на Наредбата за медицинската експертиза, показва анализ на МЗ
1 2 3 ... 29 »