Позиция

Петни се името на ИАМО и на цялата гилдия

28-06-2018 09:43
Лиляна
Ламбева
l_lambeva@abv.bg
Петни се името на ИАМО и на цялата гилдияОбвиненията са спекулации, 20 години от живота ми са отдадени на управлението на здравеопазването, казва проф. Златица Петрова
Прокуратурата започна проверки в Изпълнителната агенция „Медицински одит" за престъпление по служба. Целта е да се разбере дали инспекторите от ИАМО умишлено не са съставяли актове и налагали глоби на лекари и лечебни заведения или проблемът се дължи на нормативни неуредици. В тази връзка проф. Златица Петрова, шеф на „медицинския ДАНС", бе отстранена временно от длъжност. Попитахме я приема ли обвиненията и на какво се дължат проблемите в Агенцията.
- Проф. Петрова, прокуратурата обяви, че в „Медицински одит" е имитирана дейност и „има корупционен елемент в работата на ИАМО". Какъв е вашият коментар?

- Не отговаря на истината. ИАМО е публична институция и като такава е длъжна да отчита дейността си пред МЗ. Включително, всички доклади се намират на интернет сайта на Агенцията. В началото на месец юни 2018 до ръководния екип на МЗ бяха изпратени два доклада: единият съдържа анализ на контролната дейност и ефективност на ИАМО за периода 2015-2017, а вторият е анализ на данните от информационната система за 2017, касаещ извършените проверки на болнични лечебни заведения и ефектите върху здравната система. Обемът на дейността е изключително голям и в никакъв случай няма имитация на дейност. И за каква корупция може да се говори в ИАМО! Агенцията е административно-наказателен орган, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Всички санкционни норми и дейност са разписани в законови и подзаконови разпоредби. Държа да подчертая, че законодателят е определил глоба/санкция в размер от сто (100) до шестстотин (600) лв. за най-тежките нарушения, касаещи качеството на медицинската дейност. За каква корупция говорите?

За каква корупция може да се говори в ИАМО! Агенцията е административно-наказателен орган, второстепенен разпоредител с бюджетни средства

- Обвиняват Агенцията, че са потулени 11 смъртни случаи в болници, включително и на новородени бебета, като не са докладвани на прокуратурата. Как ще обясните тези пропуски?

- Раждането и смъртта са най-естествените и неизбежни събития в живота на човек и въпреки това смъртта е винаги непрежалима трагедия за всеки. В Агенцията работят лекари с доказани експерти качества, много от колегите са с по две или три специалности. Това са и хабилитирани лица с висок морал и чувство на отговорност. Как може да се говори за „потулване", когато всеки един от нас се е посветил на медицината с цел да подобрим, да запазим и да спасим човешки живот. Извън емоциите, искам да разясня алгоритъма на работа, който, отново подчертавам, е разписан в законови и подзаконови нормативни актове. Получаваме жалби и сигнали, включително и за смъртни случаи, от жалбоподатели, от МЗ и от други институции. Специално с Прокуратурата през 2015 год. бе подписано Споразумение с МЗ като принципал на ИАМО, съгласно което ежедневно получаваме между две и три разпореждания от прокурорите от цялата страна: да проверим сигнал за нередности в системата, касаещи медицински пропуски или икономически нарушения; да изпратим резултатите и документите от извършените вече от нас проверки; да посочим причинно-следствена връзка за настъпила смърт. Това е от компетентност на вещите лица и не е от компетентност на Агенцията, съгласно правната уредба. Тук подчертавам отново, че ИАМО е административно-наказваща институция, а не следствен и наказателен орган. Не знам за кои 11 случая се коментира. По всеки един случай, по който е работила Агенцията и по който са установени пропуски, документите са били предавани на МЗ или Прокуратурата. Всяка смърт е трагедия, но не всяка смърт е престъпление по вина на медицинските специалисти.

- Какво означава да бъде прекратен случай „по маловажност", особено когато става въпрос за смърт на пациент?

- Тук отново има спекулация - смъртните случаи не са и никога не могат да бъдат „маловажни". Това е юридически термин, отразен в член 28 на ЗАНН и означава, че ако е допуснат пропуск, той е незначим и не се е отразил на диагностично-лечебния процес. Обикновено това са организационни пропуски като например не е отразено документално в ИЗ състоянието на пациента. Означава също така, че административно-наказващият орган е отчел пропуска, но не е наложил парична глоба, а констатацията има указателно-превантивен характер.

- Какъв е случаят с починалата родилка в „Шейново". И за нея ли не е подаден сигнал?

- По този случай проверката е извършена по разпореждане на Прокуратурата, съвместно с екип от общинското здравеопазване. Установени са пропуски, отразени в констатациите на ИАМО. Агенцията не е издала акт съгласно разпоредбата на член 33 от ЗАНН, който гласи, че при образувано досъдебно производство, административно такова не се образува. Това е така, защото за едно и също нарушение не се образуват две производства, не се кумулират нарушенията, а се преценяват по тежест. Това означава, че съдът трябва да се произнесе пръв. Ако съдът постанови, че няма престъпление, тогава се образува АНП, чиято валидност е до три години. В ИАМО и в Софийската прокуратура е налична цялата кореспонденция.

- Колко проверки е направила миналата година ИАМО и колко постановления за пропуски и нередности са установени?

- Само през 2017 г. са извършени около 700 проверки и са издадени 300 постановления с много установени пропуски и грешки. При сравнителен анализ на резултатите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. от завършилите с влезли в сила съдебни решения дела прави впечатление, че потвърдените и изменени наказателни постановления през 2017 г. са общо 56 броя, което е със 17 броя повече от потвърдените и изменени постановления през 2016 г. и с 16 броя повече от тези през 2015 г. При същия анализ се установява, че отменените наказателни постановления през 2017 г. са с 18 броя по-малко от отменените през 2016 г. В обобщение може да бъде направен извода, че независимо от нееднозначното тълкуване и прилагане на нормативната уредба от съдилищата в България, множеството отменени наредби, с които са утвърдени медицински стандарти, бланкетността на определени разпоредби, усилията на Агенцията, насочени към подобряване и постоянно усъвършенстване на знанията и уменията на служителите, са резултативни.

Най-често констатираните нарушения са свързани с правото на достъпна и качествена медицинска помощ, със незачитане на гражданските, политически, икономически, социални и религиозни права, с липсата на информирано съгласие от пациента, с непълнота или неточности в медицинската документация и други

- Голяма част от решенията на Агенцията се отменят в съда. На какво се дължи това?

- Да, част от решенията се отменят в съда поради несъвършенството на закона. Като пример мога да дам член 81 от Закона за здравето, в който се казва, че медицинската дейност се извършва при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество. Съдът обаче счита този текст за бланкетен. Същото се отнася и за стандартите, които в голяма част са отменени и липсва правна норма, по която да се наложи глоба или санкция. Ако такава е наложена при отменен стандарт, съдът отменя акта. В хода на извършените проверки най-често констатираните нарушения са свързани с правото на достъпна и качествена медицинска помощ, със незачитане на гражданските, политически, икономически, социални и религиозни права, с липсата на информирано съгласие от пациента, с непълнота или неточности в медицинската документация и други. Най-често допусканите нарушения са по чл. 81 от Закона за здравето и по спазването на медицинските стандарти, които съставляват почти 2/3 от общия брой установени нарушения. Становището ни е, че двата компонента са взаимосвързани – различните форми на неспазване на утвърдените медицински стандарти, само по себе си се явява предпоставка за оказване на медицинска помощ в недостатъчен обем, качество и своевременност по смисъла на коментирания чл. 81 от ЗЗ. Същинският проблем е изключително противоречивата съдебна практика – дори и в рамките на един съд. Необходим инструмент в случая би се явило произнасянето с нарочно тълкувателно решение на ВКС, което на свой ред би внесло стабилност и предвидимост в прилагането на чл. 81. Правили сме многократно предложения до МЗ с искане за изменения в законите, които регулират дейността на ИАМО, включително и за прецизиране на някои от текстовете на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит"(вече променена). Предложенията ни са в отговор на нарастващата динамика в обществените отношения, регулиращи тази област и очакванията на обществото за безопасни и качествени медицински услуги. Липсата на легална дефиниция на широко използвани понятия, като „качество на медицинската помощ", „безопасност", „своевременност", „достатъчност" и „достъпност" е друга причина за направените предложения. Целта е унифициране на практиката на съдилищата по тълкуване на дефинициите.

- Лично вас ви обвиняват в оказване на влияние върху крайните решения на инспекторите. Намесвате ли се в работата на колегите си?

- Не, не оказвам влияние по никакъв начин. Процедурата е следната: проверка - протокол, който се връчва на ЛЗ; в рамките на три месеца се издава акт, ако има установено нарушение; този акт може да се обжалва като има две възможности - актосъставителят да приеме възражението и АНО да се прекрати или актът се приема и вече в рамките на шест месеца изпълнителния директор да издаде наказателно постановление, т.е. изпълнителният директор е накрая на веригата. Когато се касае за много сложен случай, правилникът на Агенцията позволява да се покани външен експерт.

- Министър Ананиев каза, че вече са предприети действия за привеждане на вътрешните правила на Агенцията към законовите разпоредби. За какво конкретно става въпрос?

- Наредба 14 за контролната дейност на Aгенцията е от 2010, като още при създаването има доста промени в законодателството. Ние сме правили поредица предложения до МЗ за актуализиране на наредбите, законите и т.н. МЗ е принципал на ИАМО и като такъв, министерството има законодателна инициатива. Тази кореспонденция е също налична и може да бъде проверена.

- Защо това не е направено по-рано?

- Това стана сега по препоръка на Административната прокуратура към МЗ като орган, който създава и променя наредби.

- ИАМО се проверява веднъж годишно от МЗ. Установени ли са досега сериозни пропуски в работата ви?

- До сега, за 8 години, не са установени сериозни пропуски от органите, които проверяват ИАМО. Разбира се, има пропуски, което е нормално когато една институция работи. Всички препоръки се изпълняват своевременно. Ние сме партньори с всички институции и организации, имащи отношение към здравната система. ИАМО има подписани меморандуми за сътрудничество с Прокуратурата, както вече споменах, с БЛС, БЗС, ИАЛ, Софийска община, Съюза на медицинските специалисти и др. В Европа подобни на нашата институция съществуват от 10-15 години, като ИАМО е член на Европейската организация за надзор в социалната и здравната система (EPSO). Ползваме се с огромно уважение и през есента ще бъдем домакин на Европейска среща. Приносът на Агенцията е изключително голям и потвърждение на това е спечеленият от Агенцията европейски проект "Социални иновации в здравеопазването".

Всички сме жертви на Реформата. Но ние, лекарите, сме тези, които понасят недоволството и агресията в системата

- Защо, според вас, тези обвинения се появиха точно в този момент?

- Не бих могла да отговоря. Това е изненада за мен и институцията... Както МЗ, така и Прокуратурата са своевременно и изчерпателно информирани от Агенцията за всички случаи, по които работим, съобразно правната рамка в България.

- БЛС реагира срещу начина, по който бяха обявени публично обвиненията, преди да е доказана вина. Слага ли се наистина петно върху лекарската гилдия по този начин?

- Безпорно се слага петно не само на ИАМО, но и на цялата медицинска гилдия. Всички сме жертви на Реформата. Но ние, лекарите, сме тези, които понасят недоволството и агресията в системата. И колкото повече изкуствено се нагнетява това напрежение, толкова повече се губи доверието и толкова повече се влошава българското здравеопазване. Имаме великолепни лекари и професионалисти по здравни грижи, но и неефективна система, за подобряването на която трябва да работим заедно.

- Как смятате да изчистите името си?

- От какво, от спекулации ли? Аз съм била практикуващ лекар, анестезиолог съм и имам три специалности, а последните 20 години съм отдала на управлението на здравеопазването. Моралът и етиката ми като лекар винаги са били на първо място. Считам, че разследващите органи, които разполагат с цялата налична документация, ще бъдат обективни и няма да позволят да се петни името на институцията и колегите ми. А тези, които се занимават с инсинуации и фалшиви новини, ще бъдат санкционирани. В заключение искам да подчертая, че наказателно-административната дейност е само част от дейността на Агенцията. Важната задача на нашата Агенция е превенцията и създаването на стабилни механизми за осигуряване на качествена здравна грижи за българските пациенти, но и гарантирането на устойчива система за българските лекари и професионалисти по здравни грижи.Веселин Марешки се отказа от имунитета си Веселин Марешки се отказа от имунитета си Заедно с него заявление подаде и колежката му Кръстина Таскова
Прокуратурата иска имунитета на шестима депутати Прокуратурата иска имунитета на шестима депутати От БСП и ГЕРБ се отказаха, от Воля още "умуват"
Затягат контрола на онкомедикаментите в Благоевград Затягат контрола на онкомедикаментите в Благоевград Възможна е смяна на ръководството на болница  „Свети Мина"
4-ма в ареста за далаверите с онколекарства 4-ма в ареста за далаверите с онколекарства Мотивът на съда е, че има опасност да извършат ново престъпление
ГДБОП ни дойде като гръм от ясно небе ГДБОП ни дойде като гръм от ясно небе

Не е като „Златни пясъци", но съм доволен, казва Цецко Русинов, пациент на „Йоан Павел"

8 задържани за далавери в онкоболниците 8 задържани за далавери в онкоболниците Организирана престъпна група е извършвала престъпленията с лекарства, каза вътрешният министър Младен Маринов
ГДБОП влезе в две болници ГДБОП влезе в две болници Подозренията са за злоупотреби с онколекарства, казаха от там
Скандалът в ИАМО уронва престижа на лекарите Скандалът в ИАМО уронва престижа на лекарите Отново се изнасят шокиращи данни без никаква конкретика, възмущават се от БЛС
Проф. Петрова: С ИАМО се злоупотребява Проф. Петрова: С ИАМО се злоупотребява Спекулира се с правилника на агенцията, защото не се познава естеството й на работа, казва тя
Д-р Любомир Чипилски временно поема ИАМО Д-р Любомир Чипилски временно поема ИАМО Докато трае разследването в медицинския ДАНС, той ще замества отстранената от директорския пост проф. Златица Петрова
1 2 3 ... 5 »