Позиция

Правен хаос с корупционния закон и болничните шефове

09-01-2018 09:18
Clinica.bg

press@clinica.bg
Правен хаос с корупционния закон и болничните шефовеИзлиза, че шефът на ЦСМП не заема висши публична длъжност, а шефът на очна болница с 10 души персонал - да, казват от НСЧБ
Управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения да подават имуществени декларации, предвижда новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Нормативът беше приет в края на миналата година, но законотворците са пропуснали факта, че болниците са търговски дружества, а директорите им не заемат висши публични длъжности. Освен това в закона не са включени структурите, които действително се финансират от държавния бюджет, а именно Спешните центрове, Центровете за трансфузионна хематология и стационарна психиатрична помощ, домовете за медико-социални грижи и прочие.
По този повод Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) моли председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Даниела Дариткова да предприеме необходимите действия за изменения в Закона за противодействие на корупцията. Промените са възможни в кратък срок, тъй като президентът Румен Радев наложи вето на норматива и го върна за повторно разглеждане в Народното събрание.
Публикуваме писмото на сдружението без корекции.
Уважаема д-р Дариткова, 

Обръщаме се към Вас не само като народен представител и Председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, но и като лекар, запознат с организацията на българското здравеопазване, който лесно ще разбере изложените мотиви и аргументи в писмото ни. 
С изненада установихме, че в чл. 6 на приетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сред лицата заемащи висши публични длъжности са посочени:
46. управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и/или от държавния или общинския бюджет;
Считаме, че това е необосновано, влиза в противоречие с други закони и Европейски директиви и трябва да бъде премахнато от закона, поне що се касае до лечебните заведения, които са 100% частна собственост.
Управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ не са нито „висши”, нито „публични” длъжности. В допълнителните разпоредби на закона не е дадена дефиниция на понятията „публични” и „висши”. Приемаме, че понятието „висши” длъжности се тълкува в общоприетия смисъл и изброяването на тези длъжности е направено със самия закон. Терминът „публична” длъжност, обаче е неразривно свързан с понятието за публично-правна организация.

Длъжността се определя като публична, ако самата организация е публично-правна. 

Дефиницията на това дали една организация е публично правна или частно-правна е посочени в член 1, параграф 9 от Директива 2004/18. Една организация представлява публично-правна организация, когато е създадена със специфичната цел да задоволява нужди от обществен интерес, без да има промишлен или търговски характер (буква а), притежава правосубектност (буква б) и когато e финансирана в по-голямата част от държавата, регионалните или местните органи или други публично-правни организации или е обект на управленски контрол от последните, или има административен, управителен или надзорен орган, повече от половината членове на който са назначени от държавата, регионалните или местните органи или от други публично-правни организации (буква в). Трите критерия, са кумулативни.
За лечебните заведения за болнична помощ, които са 100% частна собственост не се отнася нито един от посочените критерии. Лечебното заведение за болнична помощ, с изцяло частен капитал, е търговско дружество, което: 
1. действа в нормални пазарни условия;
2. реализира печалба;
3. понася загубите в резултат от извършването на дейността си; 
4. нуждите от общ икономически интерес, за задоволяването на които е създадено или има задача да задоволява, имат търговски характер.
Дефиницията на Директива 2004/18 е възприета и от нашия Закон за обществените поръчки. 
В този смисъл чл. 6, т. 46 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сред лицата, заемащи висши публични длъжности е в противоречие със ЗОП и с Директива 2004/18 

Лечебните заведения за болнична помощ не са бюджетни организации

и не се финансират от държавния бюджет или от бюджета на НЗОК. Видно от алинея 3 на чл. 2 на Закона за здравното осигуряване, НЗОК не финансира болници, а „закупува от изпълнителите на медицинска помощ здравни дейности по ал. 1, определени по вид, обем, цена и съответстващи на критерии за качество и достъпност, в съответствие с този закон.” 
Изцяло неправилно е закупуването на дейността да се приравнява с финансиране от държавата или НЗОК. Най-малкото, защото няма нормативно задължение за закупуване. НЗОК може да закупи цялата дейност на болницата, но може и да не я закупи. Това е изцяло стопанска дейност, зависеща от избора на здравноосигуреното лице. 
Капиталът на лечебното заведение е 100 % частен, когато лечебното заведение не се финансира по никакъв допълнителен начин от държавния или от общинския бюджет липсва правна и житейска логика, липсва и правен интерес от допускане и извършване на нарушение и/или престъпление, защото това би означавало, търговецът да накърни сам своите интереси. Следователно, чрез допускане на евентуална финансова вреда може и на практика действително се случва, да бъде засегнат само частен, но не и обществен интерес. Следователно, частната болница, нейният директор и упълномощени лица,

дори и да искат, не биха могли да нанесат вреда на обществения интерес. 

Съществен е и друг въпрос. Законът включва управителите и изпълнителните директори на лечебните заведения за болнична помощ, но не и аналогичните длъжности на лечебните заведения за извънболнична помощ, Комплексните онкологични центрове, тъканни банки и прочее всички останали видове лечебни заведения. 
Различните видове лечебни заведения са определени с оглед специфичните медицински дейности, които изпълняват. Няма нито житейска, нито правна логика за такова разделяне от гледна точка на закон, чиято цел е противодействие на корупцията. 
Така например много от Комплексните онкологични центрове, които са 100% общинска собственост, са с годишни приходи надхвърлящи десетократно или стократно приходите на малка частна болница, но не попадат в обхвата на този закон. Формулировката на закона дори изключва от приложното му поле, лечебните заведения със специален статут по чл. 5 от ЗЛЗ. Излиза, че

ръководителят не ЦСМП София, например, и на ВМА, не заемат висши публични длъжности,

а ръководителят на очна болница с 10 души персонал заема такава. Това е неприемливо.

Уважаема г-жо Дариткова,

Молим, като народен представител от управляващата коалиция, да предприемете необходимите действия за изменение на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и отмяна на т. 46 от чл. 6 или редакцията му, от която да се разбира, че не се отнася за ЛЗБМП, които са 100% частна собственост, съобразно изложените по-горе аргументи. 
Предварително благодарим за проявеното разбиране. 

С уважение
Д-р Николай Болтаджиев
Председател на УС на НСЧБ


Не вменявайте недоказана вина на медиците Не вменявайте недоказана вина на медиците БЛС реагира остро на репортаж за лекарска грешка в „Господари на ефира"
ПИК на НАП не трябва да се дава на трети лица ПИК на НАП не трябва да се дава на трети лица Откакто гражданите имат достъп до здравните си досиета, в много от тях са открити нарушения, казват от НЗОК
Счетоводителите - с достъп до здравните досиета Счетоводителите - с достъп до здравните досиета ПИК кодовете от НАП масово са раздадени на трети лица и не бива да се ползват за разглеждане на пациентски данни, казват от "Заедно с теб"
Трябват облекчения за джипитата в групова практика Трябват облекчения за джипитата в групова практика Постъпиха множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми, казват от НСОПЛБ
Трябват нови регламенти за здравна профилактика Трябват нови регламенти за здравна профилактика Прегледите, плащани от НЗОК, да се разграничат от тези, които поемат работодателите, предлагат от БСК
Вторичният преглед в един ден с първия Вторичният преглед в един ден с първия Уточнете параметрите на направленията, казват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари
Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС То ще облекчи и ускори работата на комисиите по избора и преброяването, казват от УМБАЛ „Св. Иван Рилски"
Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Държавата първо трябва да уреди по-ниски цени и тогава да променя реимбурсацията на медицински изделия, казват от организациите „Заедно с теб"
Ако човек няма пари, умира със сигурност Ако човек няма пари, умира със сигурност Пенсионер по болест съм и нямам средства за сърдечна операция, какво да направя, за да живея, пита мъж от Монтана
Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Намалените цени на медицинските изделия взеха първата си жертва, алармират от организации „Заедно с теб"
1 2 3 ... 7 »