позиция

Бюджетът на НЗОК е с дефицит за лекарства

29-10-2020 14:38
Clinica.bg

press@clinica.bg
Бюджетът на НЗОК е с дефицит за лекарства Догодина съществува риск от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за някои доставки, предупреждават от Арфарм
На 5.084 млрд. лв. възлиза приходната част в бюджета на здравната каса за догодина. Тя е с 340 млн. лв. повече спрямо тази година. Разходната част за здравноосигурителни плащания е разчетена на 4.77 млрд. лв. срещу 4.453 млрд. лв. за тази или с близо 312 млн. лв. повече. Достатъчно ли са средствата, публикуваме поцизията на Асоциацията на иновативните фармацевтични компании (Арфарм).

Пандемията COVID-19 несъмнено е предизвикателство за икономиката на страната и за бюджетните приходи. Същевременно, нуждите от медицински услуги и лекарствено лечение ще продължат да нарастват. Пандемията по категоричен начин демонстрира, че здравната система е основен елемент на националната сигурност. Предоставянето на здравни услуги и осигуряването на постоянни доставки на лекарствени продукти, отговарящи на нуждите на българските пациенти, изисква денонощните усилия на българските медицински специалисти и на екипите на фармацевтичните компании, както и добре финансирано и функциониращо здравеопазване, което е в основата на икономиката и благосъстоянието на всяко общество. Българското общество очаква увеличаване на публичния ресурс, отделян за здравеопазване в България, с оглед новите предизвикателства пред здравната система.


През 2019 г. с промени в Закона за здравното

осигуряване и съответната наредба, беше въведен механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Механизъм), който предвижда притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, да поемат договорно задължение за пълно компенсиране на бюджетния преразход на НЗОК за реимбурсирани лекарства. Още при въвеждането на този механизъм предупредихме, че задължението за пълно компенсиране на преразхода по бюджета на НЗОК за лекарствените продукти от страна на ПРУ/УП, съчетано с липсата на каквато и да е законова регламентация на изискване този бюджет да отговаря на действителните разходи на НЗОК за тяхното заплащане, води до неограничена възможност за прехвърляне на предварително непредвидими по размер задължения плащания върху ПРУ/УП и създава риск за сигурността на лекарственото снабдяване у нас. Този риск се задълбочава допълнително от разделянето на лекарствените продукти на три основни групи, всяка със собствен бюджет, което затруднява планирането и прогнозирането на разходите на НЗОК за лекарствени продукти по групи.


Устойчивостта на Механизма и на снабдяването

с лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК през 2019 г. и 2020 г., беше гарантирана от ежегодното увеличаване на бюджета на НЗОК за лекарствени продукти, което отчасти посрещна нарастващите нужди от лекарствено лечение, както и от готовността на фармацевтичните компании да сключват ежегодни договори с НЗОК за компенсация на разликата между годишните бюджети на НЗОК за лекарствени продукти и реалните плащания за медикаменти към аптеки и болници под формата на отстъпки и директни плащания към НЗОК по Механизма. За периода от 2015 г. до 2020 г. годишната стойност на отстъпките и компенсациите, предоставени от фармацевтична индустрия към НЗОК непрекъснато нараства – от близо 50 милиона лв. през 2015 г. до очаквани над 280 милиона лева през 2020 г. или общо 900 милиона лв. за период от 6 години.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че съществува риск, при недобро планиране на бюджетните разходи за лекарствени продукти за 2021 г., от достигане на „критична точка", при която фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за доставка на някои лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК (предмет на индивидуално решение от всяка компания). В хипотеза, в която бюджетът на НЗОК за заплащане на лекарствените продукти в съответната група е по-нисък от нетните разходи на НЗОК за заплащане на лекарствените продукти през предходната година след приспадането на договорените отстъпки и преди директните плащания по Механизма, корекционният коефицент за дължимите директни плащания по Механизма ще надхвърли 1, съответно ефективната цена за доставка на лекарствените продукти формирали ръст, след прилагане на Механизма, ще стане отрицателна величина. В такава хипотеза е възможно достигане на „критична точка" и икономическа невъзможност за предоставяне на лекарствени продукти без загуба.


В проекта за проекта на Закон за бюджета

на НЗОК за 2021 г., точка 1.1.3.5.1.1 за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се извърша експертиза са предвидени 465 милиона лв. Същевременно, според анализите на НЗОК, нетните разходи за лекарствени продукти в тази група след отстъпките, заплатени от фармацевтичните компании на НЗОК, се очаква да достигне 494 милиона лв. през 2020 г. В този смисъл, през 2021 г. в тази група се очертава недофинансиране от 29 милиона лв.

По точка 1.1.3.5.2 за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги са предвидени 545 милиона лв. Същевременно, според анализите на НЗОК, нетните разходи за лекарствени продукти в тази група след отстъпките, заплатени от фармацевтичните компании на НЗОК, се очаква да достигна 592 милиона лв. през 2020 г.., В този смисъл, през 2021 г. в тази група се очертава недофинансиране от 47 милиона лв.

При предвидените бюджети за двете групи за 2021 г., описани по-горе, корекционният коефициент по Механизма значително надвишава 1, което би довело до формиране на ефективна цена на доставка за определени продукти, която е отрицателна величина, съответно икономическа невъзможност за предоставяне на тези лекарствени продукти.


Считаме, че правната сигурност и предвидимост

в сферата на снабдяването с лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК при действащ механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, може да бъде гарантирана, ако:

Бюджетът за лекарствени продукти по групи за 2021 г. е не по-нисък от нетните разходи на НЗОК за заплащане на лекарствените продукти през 2020 г. след приспадането на договорените отстъпки и преди директните плащания по Механизма.Въвеждане на устойчива законова регламентация на този принцип с цел гарантиране на правната сигурност и предвидимост и избягване на прехвърлянето на неограничени и предварително непредвидими по размер задължения върху ПРУ/УП.


Надяваме се, че бихте могли да

предприемете необходимите стъпки бюджетът на НЗОК за 2021 г. по точка 1.1.3.5.1.1 и точка 1.1.3.5.2 да бъде увеличен съгласно изложените по-горе аргументи, за да се гарантира устойчивостта на лекарственото снабдяване и на системата за компенсации на разходи на НЗОК за лекарства от ПРУ.

Бихме искали да Ви обърнем внимание и на предложеното с т.7 на § 20. на Законопроекта изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, а именно намаление с 10 % на заплащаните от Министерството на здравеопазването цени на лекарствените продукти за ХИВ/СПИН без аналог.

„7. В чл. 262 се създават ал. 14 - 16:

„(14) За лекарствените продукти по ал. 6, т. 3, за които стойността, заплащана от бюджета на МЗ, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, с изключение на генеричните лекарствени продукти и на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето, стойността по договорите на МЗ за закупуване на лекарствените продукти не може да бъде по – висока от 90 на сто от стойността на съответния лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 3.

(15) При намаляване на стойността на лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 3, МЗ заплаща този лекарствен продукт, а търговците на едро го доставят на по-ниската стойност между стойността по сключените договори и 90 на сто от намалената в позитивния лекарствен списък стойност.

(16) Министерството на здравеопазването не може да заплаща, а търговците на едро с лекарствени продукти не могат да доставят лекарствени продукти на цени, по - високи от стойностите по ал. 15."


Бихме искали да заявим категоричното

си несъгласие с това предложение и настояваме т.7 от §20. от законопроекта да отпадне. Аргументите ни за това са следните:

Въвеждането чрез закон на намаление с фиксиран процент на тръжна цена на определен лекарствен продукт спрямо утвърдената в ПЛС цена, която вече е най-ниската спрямо 10 референтни държави, е прецедент в българската нормативна уредба. Устойчива практика на държавите в ЕС при международното сравнение на цени е законово регламентираните ценови намаления да се взимат предвид при изчисление на цените в използваните за сравнение държави. В случай че предложението бъде прието и приложено, намалението с 10 % бързо ще намери пряко отражение в цената на същия лекарствен продукт в държавите, които реферират към България, а чрез тях непряко в цените на повечето държави в ЕС, а и извън ЕС. Новата по-ниска цена ще стане референтна за България и ще последва ново 10% намаление. Изправени пред подобна перманентна ценова спирала, компаниите може да преосмислят доставките на определени лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения и МЗ (предмет на индивидуално решение, което не е и няма да бъде обсъждано в рамките на Асоциацията). Именно поради тези причини практиката на въведени със закон фиксирани ценови намаления не е прилагана у нас досега и вече не се прилага в страните от ЕС.2. В България вече действа силно рестриктивна регулация на цените на лекарствените продукти, чиято цена на производител не може да бъде по-висока от най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в 10 държави в ЕС.

Допълнителни рестрикции под формата

на законово регламентирани ценови намаления или отстъпки могат да доведат до формиране на нетна цена за определени лекарствени продукти, която е по-ниска от себестойността им, съответно до преустановяване на доставките им за България (предмет на индивидуално решение, което не е и няма да бъде обсъждано в рамките на Асоциацията).

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че сигурността на лекарственото снабдяване у нас до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в България и да изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските граждани. Бихме искали отново да заявим готовността си да си сътрудничим със здравните власти относно гарантиране на устойчивост на лекарственото снабдяване у нас и на финансовата сигурност на здравната система.Някои РЗОК ни провокират за надлимитната Някои РЗОК ни провокират за надлимитната

На болниците се предлага да подпишат споразумение, с което да се откажат от всякакви претенции за заплащане на медицински изделия, казват от НСЧБ

70-90% ефективност на ваксината на AstraZeneca 70-90% ефективност на ваксината на AstraZeneca Във Великобритания имунизациите може да започнат още преди края на годината
Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Това важи в случаите, когато близките са под карантина или на лечение в болница, предвижда проект за поправки в Закона за здравето
СЗО не препоръчва ремдесивир СЗО не препоръчва ремдесивир Няма данни препаратът да подобрява шансовете на пациентите с КОВИД, междувременно от FDA обаче одобриха употребата му в нова комбинация за лечение на инфекцията
Назначиха новите замове Назначиха новите замове

Евгени Григоров и Слави Пачалов ще помагат на здравния министър да овладява пандемията

Поделиха резерва на НЗОК за догодина Поделиха резерва на НЗОК за догодина

Касата ще плаща и медицинските изделия при надлимитната дейност, реши още парламентът снощи

Помощ от джипи - до 5 дни Помощ от джипи - до 5 дни

Поне 45% от пациентите да минават на профилактичен преглед, предвижда проектът на медицински стандарт за първичната помощ

И AstraZeneca обяви обнадеждаващи резултати И AstraZeneca обяви обнадеждаващи резултати Добър имунен отговор показват данните от предпоследната фаза на тестовете
Проблемите не са заради износ, а от недостатъчен внос Проблемите не са заради износ, а от недостатъчен внос Свръхпотреблението на лекарства изисква светкавични действия от търговците на едро, казва Боряна Маринкова
Сменят лекарствата в рецептата с генерици Сменят лекарствата в рецептата с генерици Ще се обсъди и отпускането на медикаменти чрез снимков материал по време на пандемията, стана ясно след среща на БЛС, БФС и личните лекари в МЗ
1 2 3 ... 210 »