Искам думата

Защо се петни доброто ми име

11-09-2020 11:43
Clinica.bg

press@clinica.bg
Защо се петни доброто ми имеКой има интерес постоянно да се петни името на администрацията, пита досегашният директор на ИАМН Росен Иванов

Преди няколко дни бе отстранен от длъжност директорът на ИА „Медицински надзор" – Росен Иванов. Причината за това беше проверка от дирекция „Вътрешен одит" на МЗ, която констатира редица нарушения и препоръчва смяна на ръководството на агенцията. Публикуваме отговора на Росен Иванов, който той изпрати в Отворено писмо до здравния министър проф. Костадин Ангелов и премиера Бойко Борисов.

Уважаеми професор Ангелов,


Това писмо няма никакъв политически контекст и настоявам да не се разглежда през призмата на политическата конюнктура. Просто съм длъжен, като почтен човек, да изчистя доброто си име и това на ръководството на ИАМН. На 09.09.2020 г., от медиите научих, че след като била извършена проверка в агенцията, сте ме освободили от заеманата длъжност в изпълнителна агенция „Медицински надзор". Това се случва в момент, когато съм в отпуск по болест (считано от 02.09.2020 до 15.09.2020 г., включително).


Бегло, на „галоп" ми представиха един

предварителен доклад от поверката, от който се налагаше изводът, че не са установени никакви сериозни нарушения, а проблемите, които са констатирани, са били овладяни и преодолени в естествения порцес на изграждане на една напълно нова административна структура, каквато е изпълнителна агенция „Медицински надзор" (създадена на 01.04.2019 г.). Окончателният доклад не ми бе връчен, макар това да е задължителен елемент от процедурата. Не поискахте поне да чуете моята гледна точка и да получите някакви обяснения, ако наистина е имало нещо нередно. 


Онова, което не мога да разбера е

защо сега някой реши да внушава на обществото чрез медиите, че именно резултатите от тази проверка са основание, за да бъде уволнен изпълнителният директор на агенцията? Защо трябва да се петни доброто ми име, честта и достойнството ми на човек, който денонощно е работил за изграждане на новата структура, за сработването на отделните звена, за това да се намери начин за оптимизиране на работата и да се повиши ефективността на дейностите, да се създадат нормативни условия за изграждане на една наистина работеща контролна институция в областта на здравеопазването, която да гарантира качеството на медицинската помощ, правата на пациентите и в крайна сметка - опазването на здравето на българските граждани? Защо бе допусната тази гавра с доброто ми име – моето и на цялото ръководство на агенцията, а косвено и на нейните всеотдайни служители?


Всъщност най-важният въпрос е кой

има нужда постоянно да се очерня администрацията, да се насажда недоверие към държавните органи, да сее внушения за големи нарушения в управлението, дори когато такива няма? Мислите ли, професор Ангелов, че това е градивно поведение? Считате ли, че по този начин се укрепва държавността?

Проверката, с изключение на някои незначителни пропуски в началната фаза при изграждането на агенцията, не е установила нищо особено или драматично, такова, че да налага отстраняване на изпълнителния й директор (освен ако под нечия диктовка, заплаха и натиск одиторите не са написали някакви измислици, които лесно бих опровергал с факти, ако ми бе връчен докладът!). Точно обратното показва анализът на работата, извършена в ИАМН от създаването й на 01.04.2019 г.


За активната, ползотворна дейност на ИАМН

в областта на трансплантациите, например, знае всеки координатор по донорство в страната, знаят близките на донорите, знаят пациентите, очакващи трансплантация, знаят пациентските организации. Откакто е създадена новата агенция са организирани поредица обучения на координаторите по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки, в които участие са взели редица изтъкнати специалисти от страната и водещи страни в Европа. Такъв тип активност не е регистриран с години. Координаторите по донорство са изключително доволни от случващото се – както от обученията (които са крайно необходими за непосредствената им работа), така и от вниманието, грижата и съпричастността към техните проблеми, каквито те не се получавали години наред от държавен орган. Всички, които са свързани с въпросите на трансплантациите, помнят забележителната медийна кампания в края на 2019 г., за създаването, организирането и провеждането на която съществена роля изигра именно ИА „Медицински надзор". По инициатива на агенцията тогава за първи път на изключително емоционално събрание в Народния театър едни до други застанаха близки на донори, трансплантирани пациенти, координатори по донорство, лекари-трансплантатори, ръководители на лечебни заведения и всички те получиха от българската държава дължимата подкрепа, отличия за труда и за тежките избори, които са направили в името на живота. Между другото, за високия емоционален градус на тази уникална среща говори и фактът, че един корав мъж и строг ръководител на ВМА, ген. Мутафчийски, се трогна до сълзи при изказване на близките на донор!

С непосредственото участие и активна роля на агенцията бе изготвена и Националната програма за насърчаване на донорството, като изпълнението й до момента е до голяма степен дело на ИАМН. Действително, проблемът с донорството в България е много, много тежък, но трябва да знаете, че количеството на донорите и на трансплантациите у нас не зависи от пряко от агенцията. Онова, което активно прави агенцията, е насочено към подобряване на общите условия за развитието на трансплантационния процес, сърцевината на което е усъвършенстване на нормативната регулация. ИАМН изготви поредица проекти за промени в нормативните актове, чието приемане обаче не зависи от агенцията.


В областта на контрола – анализът показва

забележимо израстване, както в подготовката за извършване на проверките, така и в качеството на техните резултати (без това да означава, че всичко в контролната дейност е достигнало желаното добро ниво, но е нужно много повече от година и половина, за да се постигнат значими резултати в тази сфера, а и редица странични фактори оказват силно влияние върху нейното качество). Рязко са намалени случаите на отмяна от съда на наказателни постановления (резултат от упоритите ни опити да се въведе по-добра организация в съвместната работа между инспектори и юрисконсулти, както и личното ми участие, като опитен юрист в процеса по изготвяне на наказателните постановления), увеличена е събираемостта на наложените санкции – включително и по наказателни постановления, които са били влезли в сила преди 4-5 години (издадени от бившата ИАМО), когато все още ИАМН изобщо не е съществувала и при това в последния момент преди да са изтекли давностните срокове за принудителното им събиране.


По отношение на дейностите по регистрация

на лечебни заведения за извънболнична помощ и свързаните с тях редица високоспециализирани експертни оценки – една нова функция, за изпълнението на която бе необходимо да се създаде гъвкава организация в рамките на съществуващата щатна обезпеченост на новата агенция. Към момента структурата, натоварена с тази работа, се справя с огромния обем, като процесите, които са управлявани преди от 28 броя РЗИ-та, сега се извършват от 4-ма служители!


ИАМН взе дейно участие и в подготовката

на редица нормативни промени – Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантациите на органи, тъкани и клетки, Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина. Голямата част от текстове, подготвени и детайлно мотивирани от ИАМН (включително с личното ми участие в написването и мотивирането), бяха приети от Народното събрание. Подготвени са (отново с личното ми участие) и редица проекти за нормативни промени в действащи наредби на министъра на здравеопазването (в областта на контрола, на трансплантациите, качеството на медициската помощ – поредица от проекти на медицински стандарти и правила за добра медицинска практика, детайлно разработени образци за медицински документи и т.н.), като и такива, които се приемат от МС (включително и подробно разработен проект за изменение на устройствения правилник на ИАМН, с цел оптимизиране на организационните стрктури и повишаване ефитивността на работата).


Сред добрите практики на ИАМН е и

разширяването на реалното участие в международни организации и проекти, особено в областта на трансплантациите, с цел да се осигурят повече възможности в страната да постъпват органи за трансплантация на пациентите, очакващи животоспасяващата операция.

За всички тези, а и за много други важни неща, щяхте да научите, уважаеми професор Ангелов, ако само бяхте пожелали да ме повикате на разговор. Готов съм публично да защитя с факти работата на цялото ръководство на ИАМН, като опровергая твърденията за допуснати „редица нарушения" които са били причина да се препоръча отстраняване на ръководството на агенцията.


С уважение,

Росен Иванов

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция „Медицински надзор"Шефът на СРЗИ подаде оставка Шефът на СРЗИ подаде оставка Засега мотиви не се съобщават, министърът е приел молбата
От личните лекари бърз тест, не PCR От личните лекари бърз тест, не PCR Ако резултатът е положителен, пациентът ще трябва да прави и по-скъпата проба
Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноски Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноски Това ще остави в бюджета на касата над 5 млн. лв., казват от КТ "Подкрепа"
Трудни решения за лечебните заведения Трудни решения за лечебните заведения ВКС трябва разгледа две съдебни дела, което ще предвиди практиката на съдилищата занапред по делата за надлимитната дейност, казва адвокат Мария Шаркова
40% имат доверие на здравната система 40% имат доверие на здравната система

Парите отделени за здравеопазване трябва да се изразходват най-вече за подобряване на материалната база на болниците, показва изследване на Тренд

Пандемията повиши доверието в системата Пандемията повиши доверието в системата

Доходите на медицинските специалисти зависят и от разпределението на средствата вътре в лечебните заведения, казва проф. Петко Салчев

Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията Бюджетът не гарантира увеличение на възнагражденията

Може да се окаже че 2021 г. е началото на края на здравеопазването ни в цели региони, смята д-р Иван Маджаров

Студенти и СИМП на помощ на болниците Студенти и СИМП на помощ на болниците Заради сериозния недостиг на медици на първа линия, се търси подкрепа от извънболничната помощ
783 млн. за МЗ догодина 783 млн. за МЗ догодина

Oбщото увеличение за парите за здравния сектор за 2021 г. ще е над 460 млн. лв., както обеща премиерът Бойко Борисов

Очаквахме по-щедър бюджет Очаквахме по-щедър бюджет

Искаме да бъдем сигурни, че решението за увеличението на цените на КП с 10%, което е до 31 декември, ще остане и за следващия бюджет, казва Красимир Грудев

1 2 3 ... 141 »