интервю

Психиатриите изпълняват социална функция

28-09-2020 05:55
Янина
Янина
Здравкова
yaninazdravkova@gmail.com
Психиатриите изпълняват социална функцияНай-голяма част от жалбите на пациентите са за медицинската експертиза, казва омбудсманът доц. Диана Ковачева
През миналата седмица Парламентът прие доклад за дейността на омбудсмана за 2019 година. В него става ясно, че жалбите от пациенти се увеличават за пореден път. Защо това е така, кои са най-честите поводи за недоволството от здравната система, какво се случва в социалните домове след поредицата епидемични взривове с КОВИД в тях, попитахме националният омбудсман доц. Диана Ковачева.
- Доц. Ковачева, в началото на годината сезирахте прокуратурата за условията в дома за възрастни хора с деменция в село Горско Косово, включително и за голям брой смъртни случаи. Има ли резултат от проверката или от последвали проверки на министерството на социалната политика? Има ли данни, че нещо се е подобрило в този или други домове за възрастни с деменция?

- До мен постъпиха жалби от граждани за недостатъчни грижи и унизително отношение към техни близки, настанени в Дома за пълнолетни лица с деменция – с. Горско Косово, община Сухиндол. Сезирах главния прокурор с цел гарантиране на нормални условия за живот на хората в дома. Мой екип извърши проверка на място в дома на 9 декември 2019 г. и установи системно неглижиране на настанените хора от страна на служителите, лоши санитарно-битови условия за живот за настанените, както и недостатъчна площ на стаите спрямо броя лица. Домът има общо само два санитарни възела и един душ за всички настанени там 60 души. С оглед на тези констатации, препоръчах на МТСП да се предприемат спешни мерки за намаляване на капацитета на институцията с цел осигуряване на достатъчно лично пространство и санитарни възли на потребителите. Също така, препоръчах да се извърши комплексна проверка на дома от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. В своя отговор, АСП потвърждава констатациите ми за лоши условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. От 8 януари 2020 г. със заповед е преустановено настаняването в тази социална услуга и капацитетът ще бъде намален от 60 на 30 места. Предвид лошите битови условия, АСП ще предложи

 

този дом да бъде включен за закриване.

 

Случаят получи широк медиен отзвук и остра реакция от страна на представители на гражданското общество. Лично проведох срещи с редица представители на неправителствени организации и специалисти – дементолози, които споделиха своите виждания по отношение на механизмите за подобряване на системата за предоставяне на резидентни социални услуги за пълнолетни лица. В резултат на проведените срещи в Министерство на здравеопазването бяха внесени Стратегически насоки за превенция, диагностика, лечение и грижи за хората с деменция в България. Омбудсманът получи благодарствено писмо от организациите, подкрепящи хората с деменции, във връзка с активната дейност и ангажираност на институцията относно техните проблеми. Споделям това, за да поясня ролята на омбудсмана като правозащитна организация. Често обществото не е запознато с дългия процес, който трябва да се извърви до приемането на стратегически документи и тяхното прилагане в сферата на защита правата на хората. Институцията на омбудсмана е активно действаща страна в този процес.

- Как ще коментирате все случаите на огнища на коронавирус в социални домове през лятото?

- Във връзка с въведеното от 13 март 2020 г. извънредно положение, следя с особено внимание противоепидемиологичните мерки, които се предприемат в държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве и резидентните социални услуги. Тези групи хора са особено уязвими поради естеството на наложените им ограничения и трудностите при спазване на предпазните мерки в затворени институции. В този контекст, препоръчах на МТСП и МЗ при предприемане на мерки против пандемията в пълна степен да отчитат правата на настанените в институции лица, както и правата на служителите, работещи в тях. Конкретно, препоръчах на министъра на здравеопазването всички рискови пациенти да бъдат обстойно преглеждани и тествани за наличие на COVID-19. Също така, да се извършат PCR тестове на екипите, които работят с рискови пациенти, а нови пациенти да се настаняват само в лечебни заведения, където

 

има възможност те да бъдат карантинирани.

 

​В отговор, министърът на здравеопазването ме увери, че лечебните заведения за лечение на психично болни осъществяват своята дейност в съответствие с наредбата за медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции и стриктно се спазват всички мерки за предотвратяване разпространението на COVID – 19.

​От своя страна министърът на труда и социалната политика ме информира, че са предприети спешни мерки за прекратяване достъпа на външни лица с цел предотвратяване разпространението на инфекцията в резидентните социални услуги. За да не се прекъсват връзките между настанените в институции и техните близки е въведена организация за провеждане на чести телефонни разговори и онлайн срещи. Също така, всички институции са подсигурени с необходимите предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

- Имате ли нови сигнали за лоши условия в социални домове, за кои и какви?

- Към момента до институцията не са постъпвали конкретни нови сигнали за лоши условия в социалните домове за хора с увреждани. Като цяло, голям проблем при тези институции е фактът, че те често са разположени извън населените места, с лоша пътна и комуникационна инфраструктура. Това затруднява достъпа на специалисти. Основната ми препоръка към резидентните социални услуги е свързана с липсата на квалифициран персонал, който да полага адекватни грижи за настанените в тях. Основният фактор, от който зависи предоставянето на качествена социална услуга, е човешкият ресурс. Полагането на грижи за деца и възрастни, настанени в институции и услуги в общността, е трудна и отговорна задача, с чието изпълнение са натоварени служителите, които ежедневно работят с тях. Ниското заплащане на труда води до липса на мотивация, голямо текучество на персонала и, на места, до влошаване качеството на предоставяните резидентни социални услуги. Именно за това тези служители трябва да бъдат подкрепени от държавата и общините.

- Казвате, че държавата трябва да обърне особено внимание и при предоставянето на социални и здравни услуги за психично болни. Имате ли наблюдения какво е положението там?

- От 2012 г. омбудсманът като Национален превантивен механизъм извършва мониторинг на всички държавни психиатрични болници, центрове за психично здраве, центрове за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства и защитени жилища. През годините е отправяна многократно препоръка от омбудсмана за извършване на цялостна и задълбочена реформа в психиатричната грижа. Това се дължи на факта, че лечебните психиатрични заведения не предоставят качествена здравна грижа. Като основни проблеми мога да посоча: хронично недофинансиране на държавните психиатрични болници; нисък бюджет за капиталови разходи, за ремонтиране и поддържане на сградения фонд; лоши битови условия за живот в лечебните заведения; ниско заплащане на медицински и немедицински персонал; липса на кадри; отдалечеността на болниците от областните центрове. В тази връзка, в началото на 2020 г. отправих препоръка до министъра на здравеопазването да посочи разумен срок за приемане на Националната стратегия за психично здраве 2020 –2030 и Плана за действие към нея. Стратегията е важна, защото в нея са заложени финансовите параметри за подобряване на материално-техническата база, обучения на специалисти, провеждане на информационни кампании, психосоциална рехабилитация, социално подпомагане и др. Отправих и препоръка към министъра на труда и социалната политика да се разшири дейността по предоставяне на социални услуги за хора с психични заболявания (да се изградят нови резидентни услуги, защитени жилища и центрове за настаняване от семеен тип), в съответствие с потребностите на обществото и най-вече за да се прекрати

 

дългогодишният престой на пациенти

 

в държавните психиатрични болници, защото голяма част от държавните психиатрични болници изпълняват функцията на социална услуга, а не на лечебно заведение. Като позитивна новина може да се приеме публичният ангажимент, който пое министърът на здравеопазването. На 6 август 2020 г. той заяви, че Националната стратегия за психично здраве предстои да бъде разгледана от ръководството на МЗ, за да се придвижи в кратки срокове към Министерски съвет. Другата добра новина е, че в момента по програма „Региони в растеж" се изграждат 28 социални услуги, предназначени за хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост. Крайният срок на изграждане на обектите е началото на 2021 г., като от тях могат да се възползват над 320 нуждаещи се.

- За кои други социални услуги смятате, че положението е тежко и далеч от хуманните стандарти?

- Искам да обърна особено внимание на институциите, където са настанени деца в конфликт със закона. Това са социално–педагогически интернати и възпитателни училища-интернати. Тези институции трябваше отдавна да бъдат закрити, защото не отговарят на международните стандарти за деца в конфликт със закона. Те са изградени през 60-те години на миналия век, самите сгради са стари, отдалечени от областните центрове; децата, настанени в тях нямат достъп до качествено образование и медицински грижи. Близките им не могат да ги посещават поради отдалечеността на институциите и липса на средства. Законът за противообществените прояви също не е променян от 1958 г. Един от основните ми ангажименти като министър на правосъдието беше през 2012 г. стартиране на реформата на детското правосъдие в съответствие с международните стандарти. Активно като омбудсман продължавам да участвам в процеса на реформиране на детското правосъдие. В началото на извънредното положение, през април 2020 г., отправих препоръка към министъра на образованието в разумни срокове да предприеме необходимите действия,

 

за да спре настаняването на деца в интернатите.

 

Също така препоръчах да се осигурят оперативни възможности за децата в СПИ и ВУИ за подкрепа и преодоляване на психичните последици от социалната изолация, която безспорно поражда насилие и агресия. Както и да се извърши анализ на рисковете пред децата в интернатите, най-вече в периода на изолация, което може да прекъсне и без това слабите връзки със семействата им. В следващите два месеца екип на НПМ предстои да извърши проверки на място в тези институции за да се проследи изпълнението на препоръките ми.

- Какво според Вас трябва да се направи там, какво е възможното решение?

- Все още не е приет Законът за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Основната концепция на новия закон е свързана с щадящо детско правосъдие. Настаняването на деца в поправителни институции трябва да се прилага като крайна мярка. От изключително значение е създаването на специализирани състави за детско правосъдие. Като министър на правосъдието през 2012 г. стартирах проект в партньорство с Международния институт за правата на детето – Швейцария и швейцарски магистрати. В него беше заложено обучението на повече от 200 съдии, полицаи и социални работници по международните стандарти за детско правосъдие. Споделям това с Вас, защото искам да напомня на всички заинтересовани страни, участващи в реформата на детско правосъдие, че ние сме отговорни за бъдещата съдба на тези деца. И колкото по-бързо завършим реформата, толкова повече ще утвърдим позициите си като правова държава, прилагаща най-високите международни стандарти в защита правата на децата.

- Имате ли сигнали за нарушени права на пациентите в здравната система, свързани с епидемията от коронавирус?

- В институцията постъпиха десетки жалби и сигнали от пациенти, които имат пряко отношение към епидемията от COVID-19, мога да ги систематизирам по няколко проблеми: Издаване на болничен лист на поставените под карантина граждани. В края на февруари постъпиха жалби от граждани относно реда за оправдаване на отсъствието им от работа при наложена карантина, предвид противоречивата информация, обявена в медиите по този повод, в това число за доброволна самоизолация и ползване на отпуск. Като омбудсман смятам, че отсъствието на гражданите от работа при карантина не следва да бъде за сметка на правото им на платен годишен отпуск или неплатен отпуск. В отговор на отправена от мен препоръка до министъра на здравеопазването, бях информирана, че на личните лекари са дадени указания за възможността за издаване на болничен лист за временна неработоспособност поради карантина, както и конкретни насоки за попълване на формуляра на болничния лист.

Постъпиха жалби във връзка с първоначално въведените противоепидемични мерки, според които временно бяха спрени плановите детски консултации, основните задължителни имунизации, женските консултации и планова лечебна и оперативна дейност.

 

Гражданите изразяваха несъгласие с тези мерки,

 

за които смятаха, че нарушават техни права. Посочените дейности бяха възобновени на 21 април 2020 г.

Граждани се обръщаха към омбудсмана и по повод отказ на аптеки да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, въпреки действащата към онзи момент разпоредба на чл. 15 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и дадените указания от НЗОК. По всеки конкретен случай отправях препоръки към контролните органи, като беше оказвано съдействие на гражданите. РЗОК наложи санкция на аптека.

Получих сигнали за проблеми при медицинската експертиза на гражданите, чиито експертни решения са изтекли преди въвеждане на извънредното положение (въпросът беше решен с добавяне на нова алинея 2 на § 20 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение), както и по повод случаи на произнасяне на ТЕЛК по документи и връчването на експертните решения.

Граждани и пациентска организация сигнализираха омбудсмана за възможен затруднен достъп до лекарствени продукти, вследствие въведените противоепидемични мерки. Отправих препоръка към министъра на здравеопазването за задълбочено разглеждане на поставения проблем, като настоях да бъде намерено решение, с което да се гарантира достъпа на пациентите до лечение. В отговор министърът на здравеопазването ме информира за предприетите действия, в това число издадени заповеди за забрана на износа на лекарствени продукти. Лекарство за лечение на ревматологични заболявания, който по производствени причини не се разпространява на българския пазар, беше включено в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина(с която се урежда лечението с нерегистрирани у нас препарати – б.р.).

Други сигнали, които постъпиха са свързани със случаи за затруднения при осигуряване на достъпа на пациенти до извънболнична и/или болнична медицинска помощ. За тях сезирах компетентните контролни органи, отправих препоръки за извършване на проверки и при констатиране на нарушения – за предприемане на предвидените в нормативната уредба мерки.

Гражданите ме сигнализираха, че от тях или от техни близки е изискано сами да заплатят за тестове за COVID-19. В тези случаи, с разбирането, че пациентите не следва да заплащат тестовете, се обърнах към контролните органи за извършване на проверка по всеки конкретен случай.

- А по принцип от какво се жалват най-вече пациентите?

- През последните две години неизменно най-голям е броят на жалбите и сигналите на граждани, свързани с медицинската им експертиза. От институцията на омбудсмана многократно са отправяни препоръки към отговорните за решаването на проблемите органи и институции. Последните мои действия по този повод бяха във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, поводът за който е отмяната от Върховния административен съд на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти. Омбудсманът изрази становище, в което отново настоя за промяна на Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти, с която да се гарантират правата на хората с множествени увреждания, като при оценяването им се взимат предвид всички налични увреждания, независимо от тяхната тежест. Същевременно, беше отправена и препоръка да бъдат предприети действия за внедряването и стартиране на Информационната система за контрол на медицинската експертиза, както и да се популяризира нейната функционалност и възможности.

Граждани се обръщат към мен и по повод нарушен достъп до медицински услуги, а също до лекарствени продукти и медицински изделия. Анализът на постъпилите жалби показва, че в малки и отдалечени населени места на гражданите

 

не е гарантиран достъп до медицинска помощ

 

при спазване на принципите на своевременност, достатъчност и качество. Не е осигурен и достъпът на нуждаещите се граждани до палиативни грижи, продължително лечение и рехабилитация с достатъчен обем и продължителност, което налага те сами да заплащат лечението.

Традиционно голям е и броят на жалбите по повод нарушаване на правото на пациентите на достъп до лечение. В преобладаващата си част оплакванията са от незаплащане или заплащане в недостатъчна степен от НЗОК на лекарствени продукти и скъпоструващи медицински изделия. Гражданите поставиха проблеми и при употреба на лекарствени продукти извън терапевтичните показания, както и по повод недостига им в аптечната мрежа. Нееднократно съм изразявала позиция, че правото на пациентите на достъп до лечение следва да бъде гарантирано, както и че здравноосигурените лица не следва да доплащат непосилни за тях суми за своето лечение. В тази връзка съм отправяла препоръки за обсъждане и предприемане на мерки за преодоляване на проблемите и гарантиране правата на пациентите.

Постоянен остава делът на жалбите и сигналите на граждани от качеството на оказаната на тях и техни близки медицинска помощ. Преобладаващата част от оплакванията са за допуснати, според гражданите, лекарски грешки и небрежност и вследствие на това настъпили увреждания или смърт. В тези случаи съм препоръчвала и са извършвани проверки от компетентните контролни органи, които при констатиране на нарушения са налагали санкции.

Граждани се обръщат към институцията на омбудсмана за съдействие и по проблеми, произтичащи от членството на България в Европейския съюз и трансграничното здравно обслужване. Проблемите са свързани както със съществено забавяне възстановяването на здравноосигурителни права при окончателното им завръщане в страната, така и във връзка с трансграничното им здравно обслужване, провеждане на лечение в чужбина и възстановяване от НЗОК на вече направени разходи за лечение.

Останалите жалби са по теми като - трудови и професионални права на работещите в здравеопазването, лоши битови условия и нарушаване на хигиенните норми и изисквания, предложения за нормативни промени, имунизации и профилактика и пр.

- Какво е възможното решение и в тази сфера според Вас?

- Промените в законодателството, насочени към гарантиране на правата в здравеопазването, трябва да продължат. За преодоляване на натрупалите се с години проблеми в системата е необходимо разбиране и съгласие за провеждането на реформи, както и положителна нагласа на обществото към промените, стабилно законодателство, оптимизиране на разпределението на средствата. Трябва да има засилен ефективен контрол, в който да бъдат включени и пациентите.

Конкретни препоръки по констатираните проблеми и случаи на нарушени пациентски права, са отправени в Годишния доклад за дейността на омбудсмана. Сред по-важните от тях са: Регламентиране на справедливо оценяване на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане, като не се допуска граждани с действителни заболявания и увреждания да бъдат лишавани от социални права и подкрепа; Обсъждане и предприемане на действия за окончателно преодоляване на проблемите, произтичащи от забавяне на експертизата от ТЕЛК и НЕЛК и провеждането й в разумно кратък срок; Засилване на контрола върху дейността на лечебните заведения, като бъде регламентиран механизъм за

 

отчитане удовлетвореността и мнението на пациентите;

 

Обсъждане на мерки за осигуряване в дългосрочен план на финансовата стабилност на държавни и общински болници, както и за кадровата им обезпеченост; Подобряване на условия на труд и заплащането на труда на лекари и медицински специалисти, достъпна възможност за специализация; Обсъждане на стратегия и мерки за осигуряване на достъпа на гражданите до медицинска помощ в малки, отдалечени и труднодостъпни населени места; Осигуряване на финансиране от държавата и общините на достатъчни по обем и продължителност палиативни грижи, а също продължителното лечение и медицинска рехабилитация на нуждаещите се гражданите; Повишаване нивото на финансиране с публични средства на лекарствени продукти и медицинските изделия, заплащане за нови медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; Подобряване информираността на гражданите за здравноосигурителните им права, в това число на осигуряващи се в чужбина български граждани и обсъждане на мерки за гарантиране на правата на гражданите, произтичащи от членството на България в ЕС.Подкрепяме бюджета на НЗОК Подкрепяме бюджета на НЗОК

Притесняваме се, че детските за всички и 50-те лв. към пенсиите ще се превърнат в традиция, а няма да са само догодина, казват от БСК

Вдигат заплатите на личните асистенти Вдигат заплатите на личните асистенти Възнаграждението става 930 лева, като повече хора ще имат достъп до услугата
Обезщетението за безработица е недостатъчно Обезщетението за безработица е недостатъчно За поредна година средствата за отглеждане на дете до 2-годишна възраст са замразени на 380 лв., отбелязват от КТ "Подкрепа"
Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда

Населението в света застарява все повече и поради тази причина става все по-болно, а това поставя множество проблеми пред държавите, свързани с трудовия пазар. България не прави изключение. По-доброто интегриране на хората с хронични заболявания в работната среда и запазването на трудоспособността им за по-дълго време е един от ключовете за разрешаване на тези проблеми. Как може да стане това у нас, попитахме проф. Златица Петрова.

Системата за ТЕЛК тръгна с фалстарт Системата за ТЕЛК тръгна с фалстарт

Ден след 15 октомври сайтът не работи, а лекарите от комисиите тепърва ще минават обучение и ще си купуват подписи

Помощта за хора с увреждания – според личните нужди Помощта за хора с увреждания – според личните нужди Оценката не трябва да отпада, вместо това да се намери начин да се ограничи административната тежест, казва омбусманът Диана Ковачева
Е-ТЕЛК – с електронен подпис Е-ТЕЛК – с електронен подпис Тръгва информационната система за контрол на медицинската експертиза
Телемедицина за хора с увреждания до 10 г. Телемедицина за хора с увреждания до 10 г. Повече рехабилитация и комплексен подход предвижда стратегията до 2030 година
Тръгва е-системата за ТЕЛК Тръгва е-системата за ТЕЛК Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от лекари направления за медицинска експертиза, съобщиха от БЛС
Вместо равен старт - 40 лева Вместо равен старт - 40 лева Родителите биха предпочели уредени образование и здравеопазване за децата си, вместо мизерна надбавка
1 2 3 ... 38 »