коментар

Не сме съгласни с фиксирано намаление на цените

21-07-2020 06:58
Clinica.bg

press@clinica.bg
Не сме съгласни с фиксирано намаление на ценитеТо ще доведе до спирала, която може да накара компаниите да преосмислят доставките си с някои лекарства за България, казва Деян Денев

Нов ремонт на закона за лекарствата и ново намаление на цените им по каса, предлага здравното министерство. Както вече clinica.bg писа, с проекта се иска въвеждането на налог от 10% върху всички продукти без аналог в болниците, когато се финансират от НЗОК. На практика промените засягат най-вече медикаментите за лечение на онкологични заболявания, при които и разходите на фонда са най-високи. Публикуваме писмото на Деян Денев - директор на Асоциацията на научноизследователските компании (Арфарм), в която членува основната част от потенциално засегантите производители, към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Уважаеми г-н Министър,


Обръщаме се към Вас в качеството си на представителна организация на научноизследователската фармацевтична индустрия в България, която обединява 25 международни иновативни производители и притежатели на разрешения за употреба на лекарства. В това си качество Асоциацията изразява общото мнение на своите членове пред държавните институции и организациите в сферата на здравеопазването по въпроси, касаещи здравеопазването, лекарственото снабдяване и заплащането на лекарствени продукти с публични средства. Основна цел на организацията е да бъде партньор на здравните власти в осигуряването на достъп на българските пациенти до съвременно, качествено и ефикасно лекарствено лечение при устойчивост и предвидимост на публичните разходи за лекарства.


На 10 юли 2020 г. на Интернет страницата

на МЗ е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изненада установихме, че проектът съдържа предложение за промяна, което ще има сериозен негативен ефект върху лекарственото снабдяване и въпреки проведените официални срещи с нашата организация в последните седмици, не e поставяно на обсъждане.

С § 8. На проекта се предлага в чл. 262 се създават ал. 14 – 18:

„(14) Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване", провежда обществени поръчки и сключва рамкови споразумения за лекарствените продукти по ал. 6, т. 2 за нуждите на възложителите-лечебни заведения, определени с акт на Министерския съвет.

(15) За лекарствените продукти по ал. 6, т. 2, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги и за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, с изключение на генеричните лекарствени продукти:

1. стойността на лекарствените продукти по рамковите споразумения, която лечебните заведения по ал. 14 заплащат, не може да бъде по – висока от 90 на сто от стойността на съответния лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 2.

2. когато не са проведени процедури от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване" или няма действащи рамкови споразумения, стойността на лекарствените продукти, заплащана по договорите на лечебните заведения по ал. 14 не може да бъде по – висока от 90 на сто от стойността на съответния лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 2.

(16) За лекарствените продукти по ал. 6, т. 3, за които стойността, заплащана от бюджета на МЗ, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, с изключение на генеричните лекарствени продукти и на ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето, стойността по договорите на МЗ за закупуване на лекарствените продукти не може да бъде по – висока от 90 на сто от стойността на съответния лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 3.

(17) При намаляване на стойността на лекарствен продукт, определена за заплащане с публични средства в позитивния лекарствен списък по ал. 6, т. 2 и 3, лечебните заведения, съответно МЗ заплащат този лекарствен продукт, а търговците на едро го доставят на по-ниската стойност между стойността по сключените договори и 90 на сто от намалената в позитивния лекарствен списък стойност.

(18) Министерството на здравеопазването и лечебните заведения по ал. 14 не могат да заплащат, а търговците на едро с лекарствени продукти не могат да им доставят лекарствени продукти на цени, по - високи от стойностите по ал. 15, 16 и 17."


Предложените промени по същество предвиждат

намаление с 10 % на заплащаните от лечебните заведения цени на лекарствените продукти без аналог (самостоятелни), прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги и за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, с изключение на генеричните лекарствени продукти, както и на заплащаните от МЗ цени на лекарствените продукти за ХИВ/СПИН без аналог.


Бихме искали да заявим категоричното си несъгласие

с това предложение и настояваме § 8. да отпадне от проекта за Закон за изменение и допълнение на ЗЛПХМ. Аргументите ни за това са следните:

Въвеждането чрез закон на намаление с фиксиран процент на тръжна цена на определен лекарствен продукт спрямо утвърдената в ПЛС цена, която вече е най-ниската спрямо 10 референтни държави, е прецедент в българската нормативна уредба. Устойчива практика на държавите в ЕС при международното сравнение на цени е законово регламентираните ценови намаления да се взимат предвид при изчисление на цените в използваните за сравнение държави.
В случай че предложението бъде прието и приложено,

намалението с 10 % бързо ще намери пряко отражение

в цената на същия лекарствен продукт в държавите, които реферират към България, а чрез тях непряко в цените на повечето държави в ЕС, а и извън ЕС. Новата по-ниска цена ще стане референтна за България и ще последва ново 10% намаление. Изправени пред подобна перманентна ценова спирала, компаниите може да преосмислят доставките на определени лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения и МЗ (предмет на индивидуално решение, което не е и няма да бъде обсъждано в рамките на Асоциацията). Именно поради тези причини практиката на въведени със закон фиксирани ценови намаления не е прилагана у нас досега и вече не се прилага в страните от ЕС.2.

В България вече действа силно рестриктивна

регулация на цените на лекарствените продукти и на дължимите във връзка с тяхната реимбурсация отстъпки и компенсации – правилото най-ниска цена от 10 държави в ЕС; неотменима и постоянна отстъпка като условие за включване в ПЛС; минимум 10% отстъпка от разходите на НЗОК за лекарствени продукти без аналог; компенсация на бюджетен преразход на НЗОК по групи. На фона на правилото „най-ниска цена" компаниите през 2019 г. възстановиха на НЗОК над 220 милиона лева или 16% от плащанията към аптеки и лечебни заведения почти само за лекарствени продукти без аналог.

Допълнителни рестрикции под формата на

законово регламентирани ценови намаления или отстъпки могат да доведат до формиране на нетна цена за определени лекарствени продукти, която е по-ниска от себестойността им, съответно до преустановяване на доставките им за България (предмет на индивидуално решение, което не е и няма да бъде обсъждано в рамките на Асоциацията).


Бихме искали да Ви обърнем внимание,

че сигурността на лекарственото снабдяване у нас до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в България и да изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските граждани. Въвеждането на изненадващи съществени промени в ценообразуването на лекарствените продукти с потенциални последствия за следващите десетилетия, без сериозна оценка на ефектите от тях и без необходимия публичен дебат, крие сериозни рискове за устойчивостта на системата.

Бихме искали отново да заявим готовността си да си сътрудничим с Министерството на здравеопазването относно гарантиране на устойчивост на лекарственото снабдяване у нас и на финансовата сигурност на здравната система. Оставаме на разположение за среща с Вас и с Вашите екипи за обсъждане на предложенията!


С уважение:

Деян Денев

Изпълнителен директор на ARPharMАптеките ще си искат отстъпките от НЗОК Аптеките ще си искат отстъпките от НЗОК Съдът окончателно отмени изискването те да връщат на касата рабата за 100% поетите лекарства
Москва започва ваксинациите Москва започва ваксинациите Според СЗО масовите имунизации ще са най-рано през второто тримесечие на 2021 година
Всеки понеделник по 2000 опаковки хепарини Всеки понеделник по 2000 опаковки хепарини Пристигнаха обещаните 300 000 дози, така болничният пазар ще бъде задоволен, казва проф. Костадин Ангелов
Великобритания започва имунизации Великобритания започва имунизации Страната е първата в света, одобрила ваксината на Pfizer, първите дози ще се прилагат от другата седмица
Потвърдиха риска от психични проблеми при хлорохин Потвърдиха риска от психични проблеми при хлорохин ЕМА иска предупреждението в листовките на препаратите за страничните ефекти да се опресни
Патриотите искат генерична замяна на лекарства Патриотите искат генерична замяна на лекарства Пациентите да могат да искат по-евтиния препарат в аптеката, гласят предлагани законови промени
AstraZeneca ще прави допълнителни тестове AstraZeneca ще прави допълнителни тестове Компанията проучва защо по-малки дози от ваксината имат по-висока ефективност
България купува поне 4 ваксини България купува поне 4 ваксини Решението трябва да се вземе от парламента на закрито заседание
Нарушения във всяка трета аптека Нарушения във всяка трета аптека Близо 400 са проверките от началото на пандемията, сочат данните на ИАЛ
ЕК е пред договор за ваксината на Moderna ЕК е пред договор за ваксината на Moderna Руският препарат показва над 95 на сто ефективност, обявиха производителите
1 2 3 ... 107 »